Hoeveel plb uren krijg je per jaar

 • Abonneren
 • Aandeel

Cao UMC: Verplicht elk jaar minimaal 2 weken achter elkaar vrij. Je dient over ten minste 50 PLB-uren te beschikken en hiervoor een verzoek in te dienen bij je huidige werkgever.

Een vakantie-aanvraag moet je uiterlijk 14 dagen van tevoren indienen, dat mag via een briefje of in een digitaal systeem. Aldus artikel lid 1 van Burgerlijk Wetboek Boek 7, wetten. Uitgangspunt hierbij is dat de leerling-werknemer er niet in inkomen op achteruit gaat. Je leidinggevende verleent jou, indien de bijzondere gebeurtenis op een dag valt die volgens jouw afgesproken ingeroosterde werktijden een werkdag voor je is, je daartoe betaald verlof.

Als je bij een ander ziekenhuis gaat werken waar ook de Cao Ziekenhuizen van toepassing is , kun je de uren meenemen.

Je leidinggevende of de afdeling Personeelszaken kan je hierover meer informatie geven? Mag ik mijn PLB-uren omzetten in geld. Voor de werknemer die lid is van een religieuze communiteit, is deze paragraaf van overeenkomstige toepassing.

Zoeken Zoeken. De werkgever kan, kaart gefeliciteerd man grappig zich omstandigheden voordo.

Je moet namelijk voor jezelf bepalen wat jij belangrijker vindt: tijd of geld.

Als je ziek wordt tijdens je vakantie, meld je je ziek volgens het verzuimvoorschrift van je werkgever.

Val je onder de cao VVT of Ziekenhuizen dan kun je bevallingsverlof met 4 weken onbetaald verlengen. Je werkgever heeft de mogelijkheid om het uitruilen van arbeidsvoorwaarden in te perken of te weigeren in het geval het budget overeenkomstig de Werkkostenregeling benut is.

Persoonlijk levensfasebudget artikel Ben je zo ziek dat dat niet kan, dan mag je werkgever geen verlofdagen inhouden. Bij de keuze voor betaald verlof maakt de werkgever aanspraak op de vergoeding die de werknemer ontvangt voor de werkzaamheden voortvloeiend uit de functie waarvoor verlof is verleend.

 • Persoonlijk levensfasebudget PLB artikel Vanwege covid wordt dit jaar meer vraag naar de griepvaccinatie verwacht.
 • Fijn dat eindelijk het CAO er is!

Even een vraag indien ik op een oproepcontract heb wat ws zo is dan krijg ik de uitkering wel. Je hebt verlof over en hebt de keuze om het op te nemen of te laten uitbetalen.

In aanvulling op de Wet arbeid en onkruid tussen tegels voorkomen cement zijn de volgende bepalingen van toepassing: 1. Word abonnee Nieuwsbrief Contact Inloggen. Ben jij tevreden met de cao.

1 Hoeveel vakantie-uren heb ik en wanneer vervallen ze?

Dit is bij een voltijd dienstverband vakantie-uren per jaar. Als je ziek wordt tijdens je vakantie, meld je je ziek volgens het verzuimvoorschrift van je werkgever. Schema verwantschapsgraden.

Het budget aan PLB-uren kent geen verjaringstermijn. Is dat niet gebeurd dan vervalt het niet gebruikte deel van het DI-budget. Onder bijzondere persoonlijke omstandigheden wordt onder meer verstaan: ziekte van een kind, mant. Of zullen ze daar niet mee in stemmen. De inzet van PLB-uren ten behoeve van toekomst gerichte scholing.

Cao ZKN 1 januari 2019 - 31 december 2020

De algemene regeling en de spreiding van de vakantie binnen de instelling behoeft de instemming van de ondernemingsraad. Wat kies jij? Je kunt naar eigen inzicht en wensen jouw PLB opnemen.

 • Opname van de PLB-uren kan naar je eigen inzicht en wensen, met inachtneming van de volgende bepalingen: wanneer je substantieel verlof uit je PLB-tijdsuren wilt opnemen vraag dit ten minste vier maanden voor het tijdstip van ingang van het verlof schriftelijk, onder opgave van de duur en omvang van het verlof, bij je werkgever aan; de periode van vier maanden is niet van toepassing als er geen sprake is van een substantiële verlofopname; je werkgever willigt het verzoek om verlof in tenzij een zodanig bedrijfs- of dienstbelang zich tegen het opnemen van verlof verzet dat jouw belang daarvoor naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet wijken In overleg met je werkgever kun je het aantal op te nemen PLB-uren verlengen met onbetaald verlof tot een maximum van een half jaar.
 • De werkgever behoeft slechts éénmaal de verlofuren toe te kennen zolang het hetzelfde samenlevingsverband betreft.
 • Je leidinggevende of de afdeling Personeelszaken kan je hierover meer informatie geven.
 • Naast je vakantie-uren en wettelijke verlofvormen, ontvang je een persoonlijk levensfasebudget voor bestedingsdoelen in tijd.

Wellicht kun je contact opnemen met je vakbond voor Ondersteuning. Zogenoemd calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof krijg je bij onvoorziene omstandigheden, hoeveel plb uren krijg je per jaar, zegt Kortland, of hoeveel plb uren krijg je per jaar geval van overlijden van een naaste!

Hierover wordt uiterlijk drie maanden voor de vermoedelijke datum van de bevalling een afspraak gemaakt! Zou ik nu gezien de nieuwe cao bepalingen roundup waar te koop vragen om een contract voor onbepaalde tijd.

Vijf tips bij de implementatie van Horizontaal Toezicht, en wat dit betekent voor de ggz. Vraag verder vooral in het buitenland je arts om een medische verklaring zodat je je ziekte ook eventueel achteraf kunt aantonen. Ria van Leeuwen. Je werkgever stelt je in de gelegenheid om deel te nemen aan vergaderingen en zittingen van publiekrechtelijke colleges waarin je bent verkozen en benoemd. Zie artikel Een werkgever mag de vakantie van een werknemer intrekken als deze aantoonbaar leidt tot een ernstige verstoring van het weer op orde brengen van de bedrijfsvoering.

Kruimelpad

Bij overlijden van:. De periode van twaalf maanden begint op de 1e dag van het verlof. Het levensfasebudget is op verschillende manier in te zetten.

Bij het ontbreken van werkgeversbeleid behoudt de leerling het ip-nummer en doorloopt de schaal waarin hij voor aanvang van de opleiding was ingedeeld tot het diploma van de opleiding is behaald. Het laatste deel bevallingsverlof kun je in overleg met je werkgever gespreid opnemen, kijk voor details op rijksoverheid. Actueel Verlof: Uitbetalen of opnemen.

 • Fevzi 25.02.2021 19:55

  De aanvraag voor langdurend zorgverlof moet minstens 2 weken van tevoren gedaan worden. De werknemer kan tenminste aanspraak maken op een vakantie van drie weken aaneengesloten met inbegrip van de weekends daaraan voorafgaand en daarop aansluitend.